Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint

Luister naar melodie van hij komt, hij komt, die lieve goede sint

Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint
mijn beste vrind, uw beste vrind,
de vrind van ieder kind!

 

Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij
Wat brengt hij u,
wat brengt hij mij,
wat brengt hij u en mij?

 

Wie zoet was, koek!
Wie stout was krijgt de roe!
Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint!
Mijn beste vrind,
uw beste vrind,
de vrind van ieder kind!