Sinterklaasje! bon bon baasje

Sinterklaasje! Bon bon baasje
Geef me een stukje spikkelaasje
Geef me een stukje zoete koek
Sinterklaas, die is zoo zoet.